Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op HARMAN’s winactie “Harman Kardon Suites” (hierna genoemd “de Winactie”) zoals uitgeschreven op de website van Harman Kardon www.harmankardon.com van het hierna te vermelden Deelnemende Land (“Harman Kardon-website”).

De Winactie is uitsluitend bestemd voor deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland (“Deelnemende Landen”). De organisator is de besloten vennootschap onder de Nederlandse wet HARMAN Consumer Nederland B.V. (hierna genoemd “de Sponsor”), kantooradres Herikerbergweg 9, 1101 CN Amsterdam, Nederland, onder dien verstande dat de activiteiten van de Sponsor worden aangestuurd door ofwel de Sponsor zelf of een relevante Sponsor-partner in het betreffende Deelnemende Land.

In het kader van de Winactie wordt een Prijs (“de Prijs”) toegekend aan de winnende deelnemer (“Winnaar”), die door de Sponsor of Sponsor-partner wordt geselecteerd.

Deelname

Deelname aan deze Winactie is mogelijk na aankoop van een product van het merk Harman Kardon in een winkel of bij een onlineverkooppunt in de Deelnemende Landen gedurende de hierna gedefinieerde Actieperiode.

Om kans te maken op het winnen van een prijs (de “Prijs” zoals hieronder beschreven) dienen in aanmerking komende Deelnemers (i) zich binnen de Actieperiode te registreren op de Harman Kardon-website en daarbij hun naam, hun e-mailadres, een telefoonnummer waarop ze bereikbaar zijn en een aankoopbewijs te verstrekken, en (ii) akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Prijs

De volgende Prijs wordt toegekend aan winnaars die willekeurig geselecteerd worden uit alle in aanmerking deelnemers:

Een (1) van in totaal dertig (30) reisarrangementen voor twee (2) personen* naar Berlijn, Duitsland voor Harman Kardon Suites, van 20 september 2019 tot 21 september 2019.

Bij elk arrangement is het volgende inbegrepen:

  • Twee (2) kaarten voor Harman Kardon Suites in Berlijn, Duitsland; 
  • Twee (2) retourtickets op basis van economy class van/naar de voor de winnaar dichtstbijzijnde luchthaven en een luchthaven in Berlijn, Duitsland zoals bepaald naar goeddunken van de Sponsor **; 
  • Een (1) hotelovernachting (all-inclusive) in een tweepersoonskamer in Das Stue Hotel in Berlijn, Duitsland;
  • Vervoer ter plekke van/naar hotel/luchthaven Berlijn
  • Eten en drinken
  • Diverse geschenken

(*) van achttien (18) jaar of ouder.

(**) in het geval dat een vlucht niet haalbaar is op grond van de vertreklocatie van de Winnaar zal de Sponsor naar eigen goeddunken voor een andere wijze van vervoer zorgen.

 

Actieperiode

Deze Winactie duurt van 15 juni 2019 09:00 uur Midden-Europese Tijd tot en met 18 augustus 2019 23:59 uur Midden-Europese Tijd.

Na afloop van de Actieperiode initieert de Sponsor een willekeurige trekking door een vertegenwoordiger van de Sponsor uit alle in aanmerking komende inzendingen. 

Winnaars krijgen via e-mail of telefonisch bericht op of voor 24 augustus 2019, waarbij gebruikgemaakt wordt van de gegevens die via het aanmeldingsformulier verkregen zijn, naar goeddunken van de Sponsor. Afhankelijk van de mobiele provider van de Deelnemer kunnen hieraan kosten voor mobiel telefoon- of internetverkeer verbonden zijn. De Winnaar dient uiterlijk 48 uur na de kennisgeving te reageren en vervolgens binnen 7 dagen na kennisgeving aan de Sponsor de Locatie en/of het concert van haar/zijn/hun voorkeur door te geven in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden. Waar van toepassing zal de Sponsor het concert en/of de beschikbaarheid van kaarten voor alle concerten op de Locatie binnen 14 dagen na ontvangst van de voorkeur van de Winnaar bevestigen.

Het niet tijdig reageren op kennisgevingen kan leiden tot diskwalificatie, waarop de Sponsor een willekeurige andere Winnaar selecteert uit de resterende in aanmerking komende deelnemers, met een maximum van drie (3) pogingen. De Winnaar wordt een vrijwaringsverklaring toegestuurd met betrekking tot verkiesbaarheid / aansprakelijkheid / publiciteit (“Vrijwaringsverklaring”). Onder voorbehoud van wettelijke beperkingen dienen Winnaars de Vrijwaringsverklaring binnen vijf (5) dagen na kennisgeving in te vullen en terug te sturen. Er wordt willekeurig een andere Winnaar geselecteerd uit de resterende in aanmerking komende deelnemers indien een Winnaar (i) niet bereikbaar is, (ii) de verplichte handtekeningen op de Vrijwaringsverklaring niet kan overleggen en de documenten niet tijdig terugstuurt zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden, of (iii) de prijs niet kan accepteren of ontvangen, om welke reden dan ook. Winnaars ontvangen aanvullende details aangaande de Prijs zodra is bepaald of aan alle voorwaarden is voldaan. In het geval van een geschil over de identiteit van een Winnaar wordt elke inzending bestempeld als zijnde verstuurd door de geautoriseerde beheerder van het e-mailaccount dat ten tijde van de inzending verstrekt is.

 

Deelnamevoorwaarden

De datum en tijd van registratie dienen binnen de hierboven vermelde Actieperiode te vallen.

Deelname is gratis en vrijwillig, en vindt plaats middels het invullen van de benodigde gegevens op de Harman Kardon-website, door de online verzending van de aanmelding en de acceptatie daarvan door de Sponsor of Sponsor-partner.

Door deel te nemen aan deze Winactie verklaart de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, zonder voorbehoud of beperking, waaronder elke beslissing dientengevolge van de Sponsor met betrekking tot deze Winactie.

Deelname aan de Winactie is beperkt tot 1 inzending. Als het maximum aantal inzendingen is bereikt, is verdere deelname niet mogelijk. Deelname wordt gecontroleerd aan de hand van het e-mailadres en/of IP-adres.

Deelname aan de Winactie is beperkt tot natuurlijke personen vanaf 18 jaar oud die in het Deelnemende Land woonachtig zijn.

Werknemers van de Sponsor en alle partners, dochterondernemingen en reclame-/promotiebureaus en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Door deelname verklaren in aanmerking komende Deelnemers volledig en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en de beslissingen van de Sponsor en, behalve waar wettelijk niet toegestaan, af te zien van elk recht op claims op basis van dubbelzinnigheid binnen de Winactie of deze Algemene Voorwaarden. Elk deel van de Winactie kan worden gecanceld, opgeschort en/of gewijzigd, in zijn volledigheid of ten dele, indien naar mening van de Sponsor fraude, technische fouten of andere factoren buiten zijn macht de integriteit of het goede functioneren van de Winactie aantasten. De Sponsor behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor om individuelen te diskwalificeren die aanwijsbaar bedrog plegen met betrekking tot het inzendingsproces of de exploitatie van de Winactie of de Website, handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, of handelen op een niet-sportieve of verstorende wijze, of met de intentie om de legitieme explotatie van de Winactie te verstoren of ondermijnen, of personen te ergeren, misbruiken, bedreigen of lastig te vallen, en waar toegestaan behoudt de Sponsor zich het recht voor om van dergelijke personen schadevergoeding en andere genoegdoening te eisen voor zover maximaal toegestaan door de wet. Deelname middels meerdere identiteiten of het gebruik van geautomatiseerde systemen, bots of andere apparaten of kunstgrepen met als doel om deel te nemen met meer dan het maximale aantal in aanmerking komende inzendingen is niet toegestaan. Niet geaccepteerde prijzen worden niet uitgekeerd. Alle uit deze Winactie voortvloeiende belastingen zijn volledig voor de rekening van de Winnaar.

In het geval dat de Deelnemer uitgesloten wil worden van de Winactie dient de Deelnemer een e-mail te sturen naar customer.support@harman.com onder vermelding van “Uitsluiting deelname Winactie HARMAN KARDON Suites” in de onderwerpregel en met alle relevante gegevens van de Deelnemer in de e-mail zelf.

Foutieve, onleesbare, onvolledige, te late of onjuist geadresseerde inzendingen worden niet verwerkt. De Sponsor en zijn partners zijn niet aansprakelijk voor inzendingen die niet aan de voorwaarden voldoen als gevolg van technische storingen van welke aard dan ook, waaronder gebrekkig functionerende netwerken, hardware of software, ongeacht of deze problemen zich voordoen aan de zijde van de verzender of de Sponsor.

De Sponsor behoudt zich het recht voor om inzendingen ongeldig te verklaren indien de Sponsor misbruik constateert of van mening is dat er sprake is van inbreuk op de bepalingen van de Winactie.

Gedurende de volledige Actieperiode dienen deelnemers (i) in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (bijv. paspoort), op verzoek onmiddellijk een kopie daarvan te kunnen overleggen aan de Sponsor of Sponsor-partner, en daarna beschikbaar te zijn voor identificatie, en (ii) in het bezit te zijn van een aankoopbewijs van een product van het merk Harman Kardon.

Prijsrestricties

Vervanging, overdracht of geldelijke substitutie van een Prijs is niet toegestaan, onder dien verstande dat de Sponsor zich het recht voorbehoudt om de Prijs te vervangen door een Prijs van gelijke of grotere waarde indien de aangeboden Prijs om welke reden dan ook niet beschikbaar is. Winnaars kunnen hun Prijs niet toewijzen of overdragen aan een ander persoon of bedrijf. Elk deel van de Prijs dat om welke reden dan ook onbruikbaar is wordt verbeurdverklaard, waarbij de Winnaar geen aanspraak kan maken op financiële compensatie van de waarde ervan. Gasten dienen ten minste 18 jaar oud te zijn. Als de Winnaar niet in staat is om tijdens de vermelde periode aanwezig te zijn, wordt de prijs verbeurdverklaard, en wordt er naar goeddunken van de Sponsor een andere Winnaar aangewezen. De Winnaar kan geen aanspraak maken op de restwaarde van welk ongebruikt deel van de Prijs dan ook.

Alle niet specifiek hierboven vermelde kosten en reiskosten zijn voor rekening van de betreffende Winnaar en gast. De Prijs wordt toegekend en reisdetails worden vastgelegd nadat de Sponsor heeft geconstateerd dat de Winnaar aan alle voorwaarden voldaan heeft. Winnaars en gasten zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen, waar nodig of gewenst, en het verkrijgen van de benodigde reisdocumenten, evenals alle daaraan verbonden kosten.

De Sponsor is niet aansprakelijk voor vervanging van de Prijs, alsmede de kennisgeving en de inhoud daarvan met betrekking tot de toekenning van de Prijs indien deze na verzending kwijtraken of worden vernietigd.

Alle Winnaars en gasten dienen zich te houden aan de voorwaarden en het beleid van Das Stue Hotel, de geselecteerde luchtvaartmaatschappij, en alle andere partijen die bij de Prijs betrokken zijn. De Sponsor en alle andere partijen die diensten aanbieden die deel uitmaken van de Prijs behouden zich het recht voor om de toegang te weigeren of ontzeggen tot evenementen of vervoer in verband met de Prijs voor Winnaars en/of gasten die storend gedrag vertonen, of zich opzettelijk ergerlijk, misbruikend, bedreigend of hinderlijk gedragen jegens personen tijdens evenementen/op locaties waartoe de Sponsor de Winnaar/gast toegang verschaft als deel van de Prijs.

 

Gegevensgebruik

De Sponsor of betrokken partner verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door de Deelnemers zijn verstrekt in het kader van de Winactie.

De door de Deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de Sponsor en worden door de Sponsor beheerd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten. Deze persoonsgegevens worden niet zonder voorafgaande toestemming aan derden ter beschikking gesteld, behalve in gevallen dat de Sponsor hiertoe verplicht wordt op basis van een wettelijke verordening of rechterlijke uitspraak.

De Sponsor gebruikt de door in aanmerking komende Deelnemers verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor de administratie van deze Winactie, tenzij Deelnemers toestemming hebben verleend om gegevens voor promotionele en marketingdoeleinden te gebruiken. Deelnamegegevens worden bewaard zolang de Sponsor hierbij een legitiem bedrijfsbelang heeft en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer.

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens en Harmans gebruik van cookies verwijzen we u naar ons privacybeleid op: https://www.harmankardon.nl/privacy-policy.html

 

Publiciteit

Behalve waar wettelijk niet toegestaan, geven Deelnemers met deelname aan de Winactie de Sponsor en zijn respectievelijke opvolgers, rechthebbenden en licentiehouders uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk toestemming voor het gebruik van hun naam en andere biografische gegevens, waaronder foto’s, op verzoek in elke en alle media voor welk doel met betrekking tot de promotie van de Sponsor dan ook, waaronder onbeperkt gebruik voor commerciële, promotionele en reclamedoeleinden evenals binnen, op of in verband met de website of de Winactie of andere winacties, en vrijwaart de Sponsor hierbij van alle aansprakelijkheid hieromtrent.

 

Vrijwaring van aansprakelijkheid

In het geval dat een inzending aanwijsbaar abusievelijk verwijderd, kwijtgeraakt of op andere wijze vernietigd of aangetast is, is hernieuwde deelname aan de Winactie binnen de Actieperiode de enige oplossing voor de in aanmerking komende inzender. Behalve waar wettelijk niet toegestaan, verklaren Winnaars tevens, waar toegestaan, akkoord te gaan met de vrijwaring, vrijstelling en schadeloosstelling van de Sponsor en zijn partners, respectievelijke leidinggevenden, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten (collectief “Gevrijwaarden”) van en tegen claims, schade, onvermogen en kosten voor advocaten, procesvoering en schikking, evenals alle aansprakelijkheid met betrekking tot letsel, schade of verlies van welke persoon dan ook (inclusief overlijden) of eigendom van welke aard dan ook als geheel of gedeeltelijk, direct of indirect gevolg van: (i) gebruik, inwisseling, acceptatie, bezit, eigenaarschap, of misbruik van welke prijs dan ook, (ii) deelname aan aangeboden activiteiten, evenementen, of excursies met betrekking tot de prijs, (iii) gebruik van faciliteiten, diensten en/of accommodaties met betrekking tot de prijs, of (iv) deelname aan Winactie-gerelateerde activiteiten of deelname aan deze Winactie. De Gevrijwaarden zijn niet aansprakelijk voor: (i) te late, kwijtgeraakte, onjuist geadresseerde, onvolledige, onleesbare, foutieve, beschadigde of niet-ontcijferbare inzendingen, mededelingen of beëdigde verklaringen, ongeacht de verzendwijze; (ii) storingen van telefoonsystemen, telefoon- of computerhardware en -software en andere technische storingen, verbroken verbindingen, afsluitingen, vertragingen of overdrachtsfouten; (iii) datacorruptie, diefstal, vernietiging, ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van inzendingen of andere materialen; (iv) verwondingen, verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van de prijs of als gevolg van de acceptatie, het bezit of gebruik van de prijs, of van deelname aan de Winactie; of (v) afdrukfouten, typografische fouten, administratieve fouten of technische fouten in materialen van welke aard dan ook in verband met de Winactie. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, en behalve waar niet toegestaan, zijn de Gevrijwaarden niet aansprakelijk voor computerstoringen, netwerkverbindingen, problemen met e-mailbezorging, systeemstoringen of fouten met betrekking tot incompatibiliteit, typografie, techniek of tekstverwerking, of onderbrekingen van internetverbindingen, en voor incomplete, onleesbare, onjuist geadresseerde, onjuist afgedrukte, te late, kwijtgeraakte, beschadigde of ontvreemde kennisgevingen. In het geval dat de Sponsor zich gedwongen ziet de Winactie te staken zoals hierin beoogd door gebeurtenissen buiten zijn macht, inclusief maar niet beperkt tot brand, overstromingen, aardbevingen, explosies, arbeidsgeschillen of stakingen, natuurgeweld of daden van staatsvijanden, of wetten, besluiten, of voorschriften van de overheid, of oorzaken die de Sponsor redelijkerwijs niet verweten kunnen worden (elk een gebeurtenis of voorval dat als “Force Majeure” betiteld kan worden), daarna onderworpen aan goedkeuring door de overheid indien nodig, heeft de Sponsor het recht om de Winactie aan te passen, op te schorten of te beëindigen. Als de Winactie voor de beoogde einddatum wordt beëindigd, selecteert de Sponsor (indien mogelijk) een of meerdere Winnaars uit alle in aanmerking komende, niet-verdachte inzendingen die ontvangen zijn tot aan de datum van de gebeurtenis die aan de beëindiging ten grondslag ligt. De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van welke bepaling van deze regels dan ook heeft geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van andere bepalingen. In het geval dat welke bepaling dan ook ongeldig of op andere wijze onuitvoerbaar of onwettig wordt verklaard, blijven deze regels andermaal van kracht en dienen zij te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met hun voorwaarden als zijnde dat de ongeldige of onwettige bepaling hierin niet opgenomen waren.

Klachten met betrekking tot de Winactie kunnen worden gericht tot HARMAN Consumer Nederland B.V., Herikerbergweg 9, 1101 CN, Amsterdam, Nederland.

Vragen met betrekking tot de Winactie kunnen gericht worden tot de lokale HARMAN-partner, die op de betreffende Harman Kardon-website te vinden is.